Leder efter en der ikke fisker...

Generalforsamling 2018

Fremmøde på 25 mand til Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen blev afholdt i OSF lokaler på Stampemøllen.

Ca. 25 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling i Odder Sportsfisker Forening (OSF), hvilket gav en god og konstruktiv debat.

Christian ”Crede” Kjeldsen bød og forestod punkt i dagsordenen.

 

1) Valg af dirigent:
 • Ejner Nygaard blev valgt.
 • Ejner takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2) Valg af referent:
 • Michael Vittrup Sørensen blev valgt som referent.

 

3) Formandens beretning:

 

4) Regnskab ved kasseren (Peter Frederiksen)
 • Kasser Peter Frederiksen fremlagde årsregnskabet for 2017, som blev enstemmigt godkendt.
 • Regnskabet viste et underskud på dkk 4.955 sammenlignet med 2016 som viste et overskud på dkk 570.
 • Indestående i banken andrager pr. 31. december 2017 dkk. 22.364.
 • Egenkapitalen andreager pr. 31. december 2017 dkk 24.025.
 • Kontingent for 2019 blev fastsat således: Senior dkk 630, Junior dkk 25 og familie dkk 825.
 • Foreningens medlemstal i 2017 er 92 mod 97 i 2016.

 

Peter Frederiksen – Kasseren fremlægger regnskabet
5) Udvalgsberetning:
ØLF (Østjysk lyst- og fritidsfiskerforening) v/Peter Frederiksen.
 • ØLF arbejder med at restaurere mindre vandløb
 • Peter informerede om at ØLF skal i gang med projekter i Egåen.
 • Der har været elfisket i Giber å 4. november 2017. Der blev fanget 126 ørreder, lidt mindre end året før.
 • Vi betaler dkk. 12,5 pr. senior medlem for medlemskab af ØLF

 

Klubbladet v/ Niels Jørgen Nielsen:

Niels Jørgen oplyste, at der er mange og gode indlæg til klubbladet, men det er lidt en kamp at få medlemmer til at skrive til bladet, og som regel i sidste øjeblik.

Niels Jørgen opfordrede til, at man frivilligt kom med indlæg til bladet og helst i bedre tid så bladet ikke skal redigeres i sidste øjeblik.

 

6) Indkommende forslag:

Bestyrelsen fremlagde forslag til ændringer til OSF vedtægter, samt tilføjelse af §10 og §11.

Ændringer samt tilføjelse vedtaget. Opdaterede vedtægter kan ses på OSF hjemmeside.

 

Der debatteres vedtægter
7) Valg af formand:

Christian ”Crede” Kjeldsen er ikke på valg dette år.

 

8) Valg af bestyrelse:

På valg til bestyrelsen er:

 • Anders F. Knudsen
 • Peter Frederiksen
 • Vagn Haugaard (modtager ikke genvalg)
 • Henrik Bøhme Rasmussen (modtager ikke genvalg)

Allan Haslam og Jens Knudsen blev valgt i stedet for Vang og Henrik.

Vagn Haugaard blev takket for lang og tro tjeneste i bestyrelsen for OSF.

 

9) Valg af suppleanter:
 • Martin Kammer (modtager genvalg)
 • Bill Horney (modtager genvalg)

Begge blev genvalgt uden modkandidater

 

10) Valg af revisor:
 • Søren Kalmeyer (modtager genvalg)
 • Erik Holm (modtager genvalg)

Begge blev genvalgt uden kandidater.

 

Revisor – Erik Holm og Referent Michael Vittrup
11) Fastsættelse af fredningstider, mindstemål, fangstbegrænsninger og gæstekort mv.

Fastsættelse af fredningstider, mindstemål, fangstbegrænsninger, gæstekort m.v.

Det blev besluttet at gældende regler fortsatte som hidtil:

Fredningstid                                 1. november til 31. januar.

Mindstemål                                  Havørred 40 cm, Bækørred 30 cm og ål 45 cm.

Fangstbegrænsning                  3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Gæstekort                                    3 gæstekort pr. medlem pr. dag.

Kroge                                              Ved agnfiskeri er mindste krogstørrelse 2/0 og modhagerne nedklemt.

 

 

12) Præmieoverrækkelse:

Skribenter:

 • Søren Kalmeyer – Min første svenske laks.
 • Christian ”Crede” Kjeldsen – Sejltur blev til køretur.

 

Største laksefisk fanget i Danmark:

 • Søren Kalmeyer – Laks på 102 cm fanget i Skjernå.

 

Største laksefisk fanget i Odder å:

 • Bill Horney – Regnbue på 52 cm

 

Mest bemærkelsesværdige eller spændende fisk fanget i Danmark:

 • Intet rapporteret.

 

Her ses th; Allan Haslam, Søren Kalmeyer og Søren Drasbæk
13) Evt.

En stor tak til følgende:

 • Niels Jørgen Nielsen for sit utrættelige arbejde med bladet.
 • Jens Knudsen for sit indsigt i foreningen, samt hjælp med den nye hjemmeside
 • Peter Bundsgaard for at være til rådighed med åbning af lokalerne hver tirsdag, samt at hjælpe til når der er brug for det
 • Allan Rosenbæk for at være en vigtig tovholder for os
 • Peter Frederiksen for trods travlt arbejde og sygdom fortsat at have tanker rettet imod OSF

 

Tak til Vagn Haugaard for 40 års tror tjeneste i OSF Bestyrelse

 

Opfordringer/Forespørgsler:

 1. Lars Aarø: Opfordring til at dele fiskepladser på hjemmeside, samt lave fremvisnings videoer til hjemmesiden.
 2. Niels Jørgen: Forslag til at få de opdateret vedtægter trykt i bladet.
 3. Christian ”Crede” Kjeldsen: vil forsøge at spare penge på porto på bladet ved brug af Odder privat omdeler.
 4. Christian ”Crede” Kjeldsen: Opfordring til at finde flere sponsorater til bladet/foreningen. Alle må spille en aktiv part evt forhør omkring eller ha øre på interessanter.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

Odder, den 18. februar 2018

Michael Vittrup Sørensen

Referent