Leder efter en der ikke fisker...

Referat – Generalforsamlingen 2022

18 fremmødte inkl. bestyrelsen

Velkomst v/formanden Søren Drasbæk

1. Valg af referent

Ejnar påtog sig rollen som vanligt.

2. Valg af referent

Søren D

3. Formandens beretning

Formandens beretning fremlagdes af Søren som har været formand siden september 2021

Beretningen var ligeledes lagt frem til de fremmødte til gennemlæsning.

4. Regnskab v/ Peter Frederiksen

Fremlagt af Peter Frederiksen, som berettede om et regnskab som grundet Corona år nr. 2, stort set viste det samme som sidst, nemlig at OSF manglende aktiviteter og derved små omkostninger- føjede yderligere polstring til klubbens økonomi, som selvfølgelig er en god ting-men dog heller ikke meningen at OSF skal samle formue.

Regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret.

6. Udvalg

Vandpleje

Tidligere formand Crede fremlagde spændende data omkring vandmiljøplan i høring og

fortalte om vore vandløb i Odder området.

ØLF

Sparsomt omkring ØLF grundet Corona og IHN-virus.

Jubilæumsudvalget

Rundede Søren D og arbejdet som er gjort før Corona, vil blive sat i gang igen. Så vi forhåbentlig kan komme til fest sidst i August 2022.

7. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag om bestyrelsen konstituerer sig selv

og dermed ikke længere vælger formand på generalforsamlingen. Dette medfører som sagt ændring af vedtægterne.

Forslaget vedtaget

8. Valg af bestyrelsen

Tonny modtog genvalg

Jens Knudsen modtog genvalg

Søren Drasbæk modtog genvalg

Peter Frederiksen modtog ikke genvalg grundet et flerårigt ønske om at ophøre med kassererposten. Dette medførte at Crede overtog Peter Frederiksens plads i bestyrelsen

og derfor skal der arbejdes aktivt og snarest muligt her i foråret, med at finde en ny løsning-enten ekstern eller internt. PF vil rådgive om arbejdsgangen de forløbne år -så ny kasserer kan komme godt fra start.

9. Valg af formand

Udgår fra dagsorden fremadrettet grundet vedtægtsændringer.

10. Valg af suppleanter

Lars Aarø – modtog genvalg

Bil Horney – modtog genvalg

11. Valg af revisor

Lars Aarø og Bil Horney blev valgt.

12. Fiskeri – Odder Å

Ingen ændringer

Præmieoverrækkelse

Mikkel Nüssler for største laksefisk i Odder Å Havørred 66 cm Tillykke med det(kurv)

Allan Haslam for største laksefisk på kysten Havørred 67 cm Tillykke med det(hvidvin)

One thought on “Referat – Generalforsamlingen 2022

Skriv et svar