Leder efter en der ikke fisker...

OSF Vedtægter

 

 

Vedtægter For Odder Sportsfiskerforening

Revideret ved Generalforsamling 2018

 

 

Download: 

Her kan du downloade et eksemplar ned på din computer, tablet eller smartphone.

[dg columns=”1″ attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”3299″]

 

§ 1:

Foreningens formål er igennem sammenslutning af sportsfiskere at skaffe gode betingelse for sportsfiskeriet i Odder og omegn og gennem selskabeligt samvær at give medlemmerne lejlighed til at drøfte forhold af interesse for sportsfiskeriet.

 

§ 2:

Optagelse som medlem sker ved køb af medlemskab igennem kasseren eller anden henvisning.

Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den ekskludere medlemmer, der forser sig mod foreningens skrevne og uskrevne love.

Bestyrelsen afgørelser kan dog indankes for en generalforsamling.

Der optages ikke medlemmer under 12år. Medmindre det er i forbindelse med oprettelse af familiemedlemskab.

Medlemmerne har pligt til at indberette alle lovovertrædelser, de bliver vidende om til bestyrelsen. Undlades dette – vil det blive betragtet, som lovovertrædelse og kan medføre eksklusion af foreningen.

Tilgangen af nye medlemmer kan begrænses efter bestyrelsens skøn.

 

§ 3:

Generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Dato, klokkeslæt og sted bekendtgøres for medlemmer i programmet.

Dagorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter;

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
  – Herunder fastsættelse af næste års kontingent.
 1. Udvalgsberetninger
 2. Behandling af indkommende forslag
 3. Valg af formand
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af fredningstider, mindstmål, fangstbegrænsninger, gæstekort og andet
 8. Præmieoverrækkelse
 9. Eventuelt

 

Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Dagsordnen bekendtgøres på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling skal tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig efter det bekendtgjorte klokkeslæt, uanset antal af mødte medlemmer.

Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af medlemstallet. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer. Da indkaldes til en ny generalforsamling, skriftligt med 8 dages varsel, hvor 2/3 af de fremmødte træffer afgørelsen.

Ved eventuel ophør af foreningen, skal dens midler anvendes til fremme af ferskvandsfiskeriet i forbundets fiskevande.

 

§ 4:

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen, vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som selv fordeler funktionerne mellem sig som næstformand, kasserer og sekretær, sidstnævnte fører en forhandlingsprotokol over alle bestyrelsens møder.

Generalforsamlingen vælger formand for 2 år samt 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år, idet der hvert år afgår 3 medlemmer efter tur. Kasseren vælges også for 2 år, men er dog ikke på valg samme år som formanden. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant samt 2 revisorer hvert år.

 

 

§ 5:

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling kritisk revideret af 2 revisorer. Bestyrelsen hæfter solidarisk for foreningens midler.

Kontingent og indskud fastsættes på generalforsamlingen. Alle direkte udgifter i foreningens anliggende kan godtgøres af foreningens midler.

 

§ 6:

Bestyrelsen kan fastsætte specielle regler for tilladte fiskemåder og fangstbegrænsninger, mindstemål og fredningstider i foreningens fiskevande. Der må kun fiskes med stang og snøre.

 

§ 7:

Medlemmer skal overholde de overenskomster, som foreningen har indgået med de involverede lodsejerne. Samt respekterer de opsatte skilte ved vore fiskevande.

Hunde må ikke medtages på fiskepladserne.

 

§ 8:

Bestyrelsen har bemyndigelse til at udsted et begrænset antal gæstekort til medlemmernes gæster. Antal gæstekort og pris fastsættes på generalforsamlingen.

Medlemmernes børn under 12år har tilladelse til at fiske ifølge med et medlem.

 

§ 9:

Det pålægges medlemmerne at bære redningsvest ved af bådene. Det er ikke tilladt medlemmer under 16år af benytte foreningens både, medmindre de er ifølge med en voksen.

 

§ 10:

Ved indmeldelse i 2. halvår vil bestyrelsen kunne give dispensation til frit medlemskab resten af året, mod at der i samme ombæring med indmeldelsen betales forud for det kommende år.

Samme person vil ikke kunne opnå dispensation 2 gange.

 

§ 11:

For at fisk skal kunne opnå deltagelse i årspræmier skal de være registret enten i fangstjournalen, som foreligger i foreningslokalerne eller via den online fangstjournal på vores hjemmeside inden årets udgang.