Leder efter en der ikke fisker...

Generalforsamling 2019 – referatet

Generalforsamlingen blev afholdt d. 5 februar i klubbens lokaler på Stampemøllen, ca. 25 medlemmer var mødt op.

1) Valg af dirigent.
 •  Ejner Nygaard blev valgt

 

 

2) Valg af referent.
 •  Jens K. Knudsen blev valgt

 

 

3) Formandens beretning.
 • Christian Kjeldsen fremlagde sin beretning for 2018
 • Formandens beretning blev godkendt.

 

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”4271″]

 

 

4) Regnskab ved kasseren (Peter Frederiksen).
 • Herunder fastsættelse af næste års kontingent

Peter fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på over 5000,-kr. der blev spurgt til manglende kontingent betaling til brugergruppen på stampemøllen, kontingentet er ikke opkrævet siden 2016, men indgår stadig i vort regnskab, sagen undersøges.

Herefter godkendtes regnskabet

Kontingentet blev foreslået uændret for 2020, dette blev vedtaget.

[dg ids=”4281″]

 

 

5) Udvalgsberetninger.
 • ØLF (Peter Frederiksen)

Peter fortalte om ØLF`s arbejde med elfiskeri og udsætninger samt etablering af gydebanker og tiltag ang. Lystfiskeri på Århus havn.

 • Vandråd og Vandpleje udvalg samt Grøn råd (Christian Kjeldsen)

 

a) Vandråd 2017

– I forbindelse med vandråd 2017 afholdte jeg i samarbejde med DSF, Jagtforeninger, DoF, landbrugsforeninger osv en masse møder i løbet af 2017 med henblik på at blive enige om hvilke vandløb der skulle forblive i vandplanerne og hvilke der skulle miste der beskyttelse og dermed ikke længere være overvåget.

i 2018 kom afgørelse så efter at vores arbejde var sendt til gennemgang ved ministeriet, som ville tage den endelige afgørelse.
Det var desværre et sørgelig resultat der kom tilbage. Da det hurtigt viste sig, at beslutningen allerede var foretaget inden arbejdet blev sendt ud til diverse vandråd rundt i landet.

For vores område betyder det, at en del vandløb mister deres mulighed for nogensinde, at komme til at opnå økologisk god tilstand eller få forbedret deres fauna med hjælp fra staten. Blandt disse vandløb er;

Assedrup bæk, Fiskbæk, Krage og flere mindre vandløb rundt omkring i kommunen.

Det er selvsagt en afgørelse, som vi på ingen måde kan til være tilfredse med. Heldigvis er det også tilfældet for stort set alle andre vandråd og derfor er der blevet indgivet høringssvar fra både DSF, DN, kommuner osv. Der er ligeledes klaget til EU over afgørelsen.

Foruden venter en lang ventetid inden vi får et endeligt svar. Men lad os håbe, at nogle mennesker et sted i ministeriet kommer til en sundere fornuft.


b) Restauringsprojekt Horsens Fjord

– En sammenslutning af diverse grønne foreninger, andre interesse grupper og 3 kommuner der støder op til Horsens Fjord er gået i gang med et spændende projekt, som gerne skulle ende med at give fjorden et sundshedsboost i den rigtige retning.

Derfor er man i øjeblikket i gang med at ansøge om penge, tilladelser osv. til at kunne anlægge 2 ålegræs plantager, samt stenrev i fjorden.
Det er selvfølgelig gerne et projekt, som vi vil støtte. Indtil videre sidder vi på sidesporet og følger med i udviklingen af dette projekt.

 


c) Biodiversitetsplan Odder – (www.Odder.dk – Biodiversitetsplan)

– Biodiversitet er noget der fylder mere og mere i vores samfund og jo mere positiv den er – jo bedre har naturen omkring os det.
Nu er Odder Kommune kommet dertil, at man gerne vil have lavet en plan for hvordan biodiversitet skal forbedrer sig i hele kommunen.

På den baggrund kommer der i 2019 til at foregå en del møder og workshops med henblik på komme med idéer til hvordan vi gør det.

OSF har ikke udarbejdet en plan hvordan vandløbene i kommunen skal blive bedre. Men sidder du/I med en lyst til det eller har nogle idéer til det. Så skal der ikke holdes tilbage, men kom gerne med jeres input.

 

d) Krydsfelt Norsminde – (https://www.krydsfelt-norsminde.dk/)

– I Norsminde sidder der en forsamling, som i fællesskab med kommunen og foreninger gerne vil skabe et mere interessant naturområde. Derfor vil man blandt andet lave en rute med bl.a stier, som skal gøre det muligt at kunne gå fra Odder til Norsminde, bygge shelter med resningsplads ved Kysing Strand, en bådbrå ved Kysing Strand og en masse andet.

For at finansierer alt dette havde man bl.a ansøgt om 1 million fra Nordea-fonden, som har udlovet en puljepenge til kystnære projekter.
Desværre er der kommet afslag på denne ansøgning og der skal nu arbejdes videre med andre tiltag. Skal projektet være mindre? Kan pengene søges et andet sted? 
Vi er ikke med selve denne proces.

Dog har jeg på seneste møde meddelt, at Odder Sportsfiskerforening gerne vil støtte omkring et overdækket shelter med tilhørende rensningsplads ved Kysing Strand.

 

Der blev under dette punkt fremlagt spørgsmål ang. Båden ved Alrø, det blev sagt at den er i forfald, der ses på sagen.

 

 

 

6) Indkommende forslag.
 • Der var under dette punkt ingen indkommende forslag.

 

 

7) Valg af formand.
 • Christian Kjeldsen blev genvalgt

 

 

8) Valg af bestyrelse.
 • Allan Rosenbæk blev genvalgt
 • Søren Drasbæk blev genvalgt

 

 

9) Valg af suppleanter.
 • Bill Horney blev genvalgt
 • Martin Kammer modtog ikke genvalg
 • i stedet blev Jonas Rasmussen valgt ind som suppleant.

 

 

10) Valg af Revisor.
 • Erik Holm blev genvalgt
 • Søren Kalmeyer blev genvalgt

 

 

11) Fastsættelse af fredningstider, mindstemål, fangstbegrænsninger og gæstekort mv.

Der blev ikke forslået nogen ændringer hertil, så reglerne for fiskeri i Odder å er uforandrede, kan læses på hjemmesiden og i klubbladet.

 

 

12) Præmieoverrækkelse.
 • Præmie for artikel i klubbladet 1. halvår – Lars Berg ( Den gode Julehilsen)
 • Præmie for artikel i klubbladet 2. halvår – Lars Abel ( Geddefiskeri og Gamle fiskefilm)
 • Præmie for største laksefisk fanget i Danmark – Tommy Jørgensen ( 80cm Laks fra Skjern å )
 • Præmie for største laksefisk i Odder å – Jonas Rasmussen ( Havørred på 57cm )

Der blev under dette punkt fortalt, at der til generalforsamlingen 2020 også vil blive uddelt en præmie til den største laksefisk fanget på kysten. Båd, sejllads eller ligende er ikke gældende i denne kategori.

Så husk at indmelde din fangst til fangstjournalen her på siden eller i bogen ved Stampmøllen.

 

Jonas Rasmussen modtager præmie for største Odder Å fisk i 2018.

 

13) Evt.

Under dette punkt blev der nedsat to udvalg

 • Jubilæums udvalg bestående af:
  Frank Jørgensen – Søren Drasbæk – Martin Dybroe – Lars Aarø og Christian Kjeldsen
 • Vandpleje udvalg bestående af:
  Lars Aarø – Jens K. Knudsen – Bill Horney – Martin Kammer – Frank Jørgensen

Der blev også fortalt om nyt fiskevand i Giber å, dette er dog ikke kortlagt endnu, Ejner Nygaard og Jens K. Knudsen tager kontakt til lodsejeren snarest, for at få dette nye spændende vand kortlagt.

Mødet afsluttedes herefter i god ro og orden.

Skriv et svar