Leder efter en der ikke fisker...

Generalforsamling 2021 – Referat

Start: kl 19:30 – 9-9-2021

Antal deltagende: 20 medlemmer inkl. bestyrelsen

 • Valg af dirigent
  • Ejner Nygaard blev valgt som dirigent
 • Valg af referent 
  • Søren Drabæk blev valgt som referent
 • Formandens beretning

Christian berettede kort om det forløbne år, som pga. Corona ikke havde bragt de store aktiviteter med sig. Hvilket jo har påvirket alt foreningsliv.

Tunøturen havde som sædvanligt været en god oplevelse med fisk på på land og socialt samvær.

Crede benyttede også muligheden for, at runde sine 4 år af som formand med at se tilbage på de mange aktiviteter der havde været og syntes at det havde været givende på flere fronter.

Crede understregede også at medlemskaber i OSF ikke var baseret på adgang til foreningsvand. Men på det sociale og den primære aktivitet-nemlig vores havørredfiskeri langs kysten.

Lars Aarø tog ordet, og fremhævede formandens indsats bl.a. med at modernisere klubben og føre den fremad. Ejnar Nygaard benyttede også muligheden for at takke for Credes store engagement.

Formandens beretning blev godkendt.

 • Regnskab ved kasseren (Peter Frederiksen)

PF fremlagde regnskabet og grundet det lave aktivitetsniveau under den lange nedlukning, endte 2020 med et relativt stort overskud på 9000kr. Hvilket i økonomisk henseende jo var positivt, men jo heller ikke meningen at OSF skal generere større indeståender.

Dette giver i hvert fald muligheder for, at afholde det udskudte jubilæum.

Dette billede vil gentage sig for 2021, da de to år stort set har udartet sig identisk.

PF kommenterede også på bankernes uvilje med foreningskonto. Da det nu er relativt dyrt for den begrænsede service de yder. Adgang til netbank koster nu 1000kr om året.

Foreningen bør være opmærksom på nye og billigere løsninger i fremtiden. PF foretrækker for nuværende ordningen med en konto i bank.

Regnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Da kontingentet blev hævet ved sidst generalforsamling i forbindelse med, at DSF varslede stigning på forbundskontingentet.

Stigning blev dog ikke så stor som forventet og OSF er reelt foran med rettidige omhu. Det sammen med klubbens stærke økonomi gav ikke grund til at hæve kontingentet for 2022- derfor fastholdes kontingentet på nuværende niveau.

Godkendt.

 • Udvalgsberetning:
  ØLF (Peter Frederiksen)

PF berettede om ØLF´s aktiviteter; div udsætninger, vandløbsrestaurering. Samt Aarhus Kommune har medtaget etablering af et omløbsstryg ved Årslev Engsø på kommunens budget.

Dette skulle gerne give en bedre bestand i fremtiden. i stedet for nuværende som er nødlidende grundet den store geddepredation og den udtrækkende smolts vanskeligheder med at finde vej.

Jubilæum (Christian Kjeldsen)

CK orienterede om Jubilæumsfesten som strandede pga. Corona. Vi var helt fremme med planlægningen og flere havde gjort en god indsats for at det skulle lykkedes. Men Covid ville det anderledes.

Men med 2 år med lavt udgiftsniveau og deraf overskud er det i hvert fald muligt, at holde en god fest, som forventes at kunne afholdes i August-September 2022.

Festudvalget har således erfaringen og planlægningen i god erindring.

Vandpleje (Christian Kjeldsen)

CK fortalte om Odder Å systemet der producerer mange fisk og at der er ikke som sådan mangel på gydefaciliteter. Dog kunne vi med fordel lave flere skjulesteder til den megen yngel.

CK kunne også berette om det stigende skarvpres helt oppe i Assedrup og længere op. Skarv i Odder Å/Rævs Å kan rydde vandløbet for fisk på kort tid og CK har derfor haft en dialog med DTU om Indhentning af reguleringstilladelse.

Dette skal/kan foregå evt. med lodsejernes egne jægere, eller folk udefra. Dette kræver nok en del dialog lokalt, men forhåbentlig muligt på sigt. En ting er sikkert Skarven har kæmpe betydning for vore vandes fiskebestand.

 • Indkommende forslag:

Ændring af fredningstider i Odder Å

Pr. 1 juli 2021 er nye fredningstider for havørreder I ferskvand trådt I kraft.
Det betyder at havørreden nu er fredet fra d. 16 november til og med d. 28/29 februar.

Forslag til ændring af fredningstid fra 1. nov-1. feb til 1.nov – 1. marts

Vedtaget

 • Valg af formand

Crede modtog ikke genvalg

Da der ikke er/har været muligt at finde en kandidat med en formand i maven. Godkender generalforsamlingen at Søren Drasbæk påtager sig opgaven med det forbehold, at denne sidder til kommende generalforsamling i februar 2022. Man derfor har tid til at finde en ny kandidat for en ny periode.

Generalforsamlingen opfodrer til bredt og uddelegere samarbejdet i bestyrelsen så formandsrollen ikke tynges.

Søren Drasbæk er dermed valgt for perioden frem til Generalforsamling Feb 2022. SD udtræder af bestyrelsen efter næste generalforsamling.

 • Valg af bestyrelse

Som nyt bestyrelsesmedlem da SD nu er formand blev Frank Jørgensen valgt.

Allan Rosenbæk ønskede ikke genvalg – ny bestyrelsesmedlem blev i stedet for Allan Dich Velkommen i bestyrelsen til jer.

Bestyrelsen består således af :

Søren Drasbæk Formand

Frank Jørgensen Bestyrelsesmedlem Nyvalgt

Jens Knudsen Bestyrelsesmedlem

Allan Dich Bestyrelsesmedlem Nyvalgt

Allan Haslam Bestyrelsesmedlem

Tony Jensen Bestyrelsesmedlem

Peter Frederiksen Bestyrelsesmedlem/Kasserer

 • Valg af suppleanter

Genvalg til Bil Horney

Nyvalgt Lars Aarø

Velkommen til Lars.

 • Valg af revisor

Nyvalgt Lars Aarø

Genvalg Søren Kalmeyer

Velkommen til Lars.

 • Fastsættelse af fredningstider, mindstemål, fangstbegrænsninger og gæstekort mv.

På grund af de statslige ændringer af fredningstiden på havørreder er der nu forlænget fredning på ørrederne i Odder Å

Nye gældende regler:

Fredningstid:  Fra og med 1. november – 1. marts

Mindstemål:    Havørred 40cm, Bækørred 40cm og Ål 45cm
Fangstbegrænsning: 3 Ørreder pr. medlem pr. dag

Gæstekort:       3 gæstekort pr. medlem

Kroge:                Ved ormefiskeri er mindste krogstørrelse 2/0 og modhagerne er nedklemt for at skåne fiskene.

 • Præmieoverrækkelse:

Største laksefisk fanget i Danmark

 • Mikkel Nussler – 66cm – Flue

Største laksefisk fanget i Odder Å

 • Mikkel Nussler – 66cm – Flue

Største laksefisk fanget på kysten

 • Jens Knudsen – Havørred 52cm

Begge modtage en kurv med rom og lækkerier fra Chokoladehimlen.

 • Evt

PF takkede den afgående formand for den store indsats og kvitterede for dette med 3 gode flasker.

PF takkede også Allan Rosenbæk for hans mangeårige indsats i bestyrelsen, som strækker sig over 4 årtier- PF kvitterede med 3 gode flasker.

Tak til jer begge for den store indsats for OSF

Tak til alle for veloverstået genralforsamling.

Generalforsamling sluttede kl 21:10