Leder efter en der ikke fisker...

Opdatering fra Grønt Råd samarbejdet

Den 1. december havde jeg den fornøjelse at deltage i endnu et Grønt Råd-møde igennem vores samarbejde med Odder Kommune. Grønt Råd-møderne afholdes 2 gange året og denne gange skulle vi efter ønske fra os (Odder Sportsfiskerforening) drøfte kommunes Idé-katalog over natur- og miljøprojekter.

Årsagen til at jeg havde bedt om dette punkt blev bragt op på mødet skyldes, at sidst idé-kataloget er blevet revideret er tilbage i 2019 og vi trænger til at få opdateret de grønne ambitioner indenfor kommunens grænser heriblandt også de tiltag der sker indenfor vandløb.

Reference af mødet fra den 1. december 2022

Det skulle vise sig at være et ganske godt tidspunkt at få emnet bragt op, da det sidenhen skulle vise sig at Klima og Planudvalget i Odder Kommune også ville deltage i dette møde.

Først og fremmest fik jeg fremhævet vigtigheden af idé-kataloget og det kom hermed til bekendtskab for både nye og ældre medlemmer af udvalget og ikke mindst er det aftalt at vi i fremtiden (2023) skal have idé-kataloget opdateret.

Forslaget gik yderligere ud på at kataloget fremover bør opdateres en gang årligt, så vi kan bruge det som et mere aktivt dokument. Både til at holde os selv, kommunen og ikke mindst borgerne i Odder Kommune ajour med hvilke ambitioner der er for naturen i kommunen.

Det er også et ønske fra min side, at vi benytter dokumentet til at blive mere effektiv i forbindelse med koordineringen af diverse projekter der udføres i kommunen. Vi bør bruge dokumentet til at sammenkoble flere projekter når der i forvejen skal udbedres eller ændres i landskabet rundt omkring.

Projekt ved Stampmøllebækken

Senest har man påbegyndt et klimatilpasningsprojekt ved Stampmøllebækken imellem Torvald Køhlsvej og Rådhusgade. Formålet med dette projekt er at ombygge risten hvor vandløbet løber under Rådhusgade.

Dette foretages, da risten til tider blokeres på grund af nedfaldsgrene og blade i forbindelse med efteråret og vinteren vejrforhold. Når risten blokeres, skaber den blokader og vandproblemer ved Handelsfagskolens bygninger (skolen fik for mange år siden en tilladelse til opførelse af bygning langs åen. Imod at de selv stod for finansiering af vedligeholdelsen).

Derfor udformes ristens derfor på en ny måde. Således at den bliver mere selvrensende og nemmere at vedligeholde fra en platform i nærheden af bækkens vandoverflade.

Men her kommer et vigtigt punkt ind i forhold til koordinering af projekteres.

Ny resnsningsplatform ved Stampmøllebæk – Etableret i 2022

Plads til forbedring i forbindelse med projektering

Det er sådan, at på strækningen imellem Torvald Køhlsvej og Rådhusgade ser man et af de sidste fysiske levn fra da åer og bække ikke havde meget naturbetydning for byens borgere.

Store dele af stampmøllebækken har tidligere været udformet på sådan en måde, at man over lange strækninger havde beklædt brinkerne med store fliser. Fliser der på ingen måde forhøjer biodiversiteten iblandt vandløbets beboere.

Heldigvis påbegyndt man for omkring 10år siden en genetablering af mere naturlige brinker eller det vil sige, at man sikrede fortsat brinkerne imod erosion og dermed forhindrer vandløbet i at ændre sine løbebane. Men til gengæld for fliser erstattede man dem med store sten der skaber bedre levevilkår for forskellige insekter – heriblandt vårlarver osv. De skaber desuden også skjul for vandsystemets fisk såsom ørreder, ål og lampretter.

Det eneste sted man i dag fortsat har fliser er på netop strækningen imellem Torvald Køhlsvej. Desværre har det ikke lykkes at koordinerer en udbedring af dette til trods for, at både vi og DN har påtalt det af flere omgange. Det har vist sig at være dyrere end man i første omgang havde forventet.

Dog kan vi håbe på, at det nye samarbejde og kendskab til hinanden imellem Idé-kataloget, Grønt Råd og Klima og Planudvalget kan skabe bedre historier fremadrettet.

Jeg er i hvert fald efter mødet i dag fyldt med gode forhåbninger.

Kommende projekter

I forbindelse med det foreliggende arbejde der ligger i at skulle opdatere Idé-kataloget foreslog jeg, at der bliver kigget på de projekter der er foreslået til vandområdeplan 3. Disse projekter er utrolig vigtige for at vi får øget faunadiversiteten i Odder Kommunes vandløb. Samt at vi får åbnet flere strækning for fri faunapassage, som er et af de vigtigste punkter i netop vandområdeplanerne.

Vi kender dog endnu ikke resultatet af den seneste vandområdeplan. Det skyldes, at Miljøstyrelsen som er ansvarlig for vandområdeplanerne endnu, ikke har meldt resultatet af den pålagte høring ud. Vandområdeplan 3 er udarbejdet i 2021 og har været i høring fra december 2021-Juni 2022

Spærring af markoverkørsel ved Assedrup Bæk

Hvad omfatter det grønne råd?

Det Grønne Råds opgave er at rådgive kommunen i forbindelse med emner i tilknytning til kommunens arbejde indenfor naturbeskyttelse, naturforvaltning og benyttelse af naturen. 

Det Grønne Råd drøfter bl.a. følgende:

  • Natur- og friluftspolitik, herunder overordnede forhold vedr. grøn planlægning og administration af naturbeskyttelsesloven
  • Strategier og program for naturforvaltningsprojekter.

Det Grønne Råd behandler ikke konkrete enkeltsager, men disse kan medtages til belysning af generelle og principielle spørgsmål.

Det Grønne Råd afholder normalt to møder årligt. På årets sidste møde fastlægges en mødekalender og mødetidspunkt på dagen for det følgende års møder. Mødetidspunktet bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet.

Til møderne kan inviteres gæster eller observatører fra f.eks. særlige interesseorganisationer efter aftale med formanden. Relevante fagfolk fra Odder Kommune kan ligeledes efter behov og aftale med formanden deltage i møderne.

Det Grønne Råd kan i forbindelse med et af sine årlige møder afholde en besigtigelsestur.

Der afholdes mindst 2 gange i hver valgperiode et fællesmøde med politikere fra kommunens tekniske udvalg.

Møderne er lukket for offentligheden.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel. Formanden kan endvidere i særlige tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra Rådets medlemmer.

Odder Ådal ved Assedrup

Hvad er Idé-katalog?

Odder Kommune har et Idé-katalog med en række forslag til natur- og miljøprojekter rundt omkring i kommunen.

Projektforslagene er samlet på baggrund af ideer fra forvaltning, politikere, borgere og medlemmer af kommunens Grønne Råd.

Projekterne, som spænder vidt i forhold til formål og økonomi, ligger inden for hovedområderne:  ‘Biologisk mangfoldighed’, ‘Adgang til naturen’, ‘Bynær og rekreativ natur´ og ‘Vandmiljø’.

Udover idéer til nye projekter, indeholder kataloget også en beskrivelse af igangsatte og gennemførte projekter.

Idé-kataloget er, efter godkendelse af Miljø-, Teknik- og klimaudvalget, opdateret i oktober 2019.

Har du et forslag?

Odder Sportsfiskerforening varetager som udgangspunkt interesserne for vandløbene og kysten. Men er sådan at alle borgere kan komme med forslag til kommunens Idé-katalog.

Skulle du sidde inde med et projektønske i dit nærområde kan du melde det til miljoe@odder.dk eller kontakte OSF på oddersportsfiskerforening@gmail.com.

//Christian Crede Svenninggaard Kjeldsen

One thought on “Opdatering fra Grønt Råd samarbejdet

Skriv et svar