Leder efter en der ikke fisker...

OSF – Høringsbrev

Jeg har på vegne af Odder Sportsfiskerforening lavet dette høringsvar til en høring omkring rørlægning af tilløb til Odder Å

Høringssvar:
Odder Sportsfiskerforening mener ikke, at man bør udføre en rørlægning af den gamle turbinekanal. Det skyldes flere forskellige årsager som er oplistet herunder.

  • De sidste 5år har der været et overvejende ønske om at bringe naturen tilbage til sit oprindelig jeg. Det har blandt andet betydet at vandløb er genslynget eller rørlægninger er blevet fjernet. At nedlægge turbinekanalen i en rørlægning er ikke i ånd med denne positive udvikling.
  • I Odder Å er der i forvejen store problemer med forekomst af sediment der tilføres via dræn, tilløb osv. En rørlægning af turbinekanalen vurderes at ville øge denne tilførsel, da drænene via overfladevand vil tilføre mere sediment direkte til Odder Å. I dag tilføres sediment til bundfældning direkte i den gamle turbinekanal.
  • I forbindelse med anlægningen af dæmning/vandspærring ved Rathlousdal opstrøms har myndighederne sørget for, at vandløbet igennem byen ikke længere vil have de samme muligheder for at blive skyllet fri for sediment. Hermed vil det tilføjet sediment blive liggende over længere tid i byens vandløb.
  • Turbinekanalen bærer ganske vist præg af manglende vedligeholdelse over en lang periode. Dette gælder både turbinekanalen og det omliggende bygningsværk. Vi mener, at en vedligeholdelse alene af dette vil tilføre en vis af del af den ønsket forskønnelse at området.
  • Vandføringen i turbinekanalen er ganske vist lille men, der er fortsat biodiversitet og liv at finde i kanalen trods dette.

Fremfor en rørlægning af strækningen bør området i stedet for tilpasses til nutidens tankegang. Vi mener, at der i stedet for kigges på at foretage en vandløbsrestaurering af strækningen fremfor en rørlægning. Turbinekanalens forløb kunne projekteres med en smallere passage, der efterlades åben til glæde for biodiversiteten i og omkring vandet. I samme ombæring bør der etableres en form for sandfang til opsamling af sediment tilført fra de forskellige dræn.

Skriv et svar