Leder efter en der ikke fisker...

Generalforsamling 2020 – Referat

Pænt fremmøde ved generalforsamlingen.

Den. 11 februar 2020 blev der afholdt årlig generalforsamling i Odder Sportsfiskerforening.

Afholdelse fandt sted i lokalerne ved Stampmøllen og 26 medlemmer var mødt op og tog del i forsamlingen. Herunder er muligt, at følge med i hvad dagsordenen stod på.

 

 1. Valg af dirigent

Ejner Nygaard valgt til dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. Valg af referent

Søren Drasbæk påtog sig ansvaret for, at skrive referat.

 

 1. Formandens beretning

   

 • Formand Crede fremlagde beretningen om årets gang og at aktiviteterne – heriblandt turene til Gjerrild og Tunø som havde været særdeles vellykkede. OSF vil fremadrettet kun deltage i Norsminde For Fulde Sejl (NFFS), da dette arrangement giver mest eksponering.
 • Stadig en god besøgt tirsdag i klubben. Men der er plads til flere.
 • Kystkonkurrencen er ved at bide sig fast, som en kendt fiskebegivenhed, som der er med til at brande klubben. Dette giver forruden en god dag, også et smil på læben hos sponsorerne.

Formandens beretning blev godkendt.

 

[dg ids=”17803″]

 

 

Æresmedlem

 

 • Formand Crede udnævnte Niels Jørgen til æresmedlem med 70 års medlemskab og takkede for hans store arbejde med, at producere OSF´s medlemsblad, igennem næsten 4 årtier.
 • OSF har bestilt en ærespokal til Niels Jørgen, som der uheldigvis var mere ventetid på, end beregnet. Niels Jørgen får denne overrakt ved snarest mulige lejlighed. Stort tillykke til Niels Jørgen, som dog kunne starte med en flot kurv med lækkerier.

 

Niels Jørgen hyldes med stående applaus.

 

 1. Regnskab ved kasseren (Peter Frederiksen)

Peter Frederiksen fremlagde OSF regnskab (ses på hjemmesiden), som kunne konstateres var særdeles tilfredsstillende. Medlemstallet er nu oppe på 122. Det vil sige 8 mere end sidst. Dette giver OSF et solidt økonomisk grundlag.

Regnskabet godkendt med applaus.

 

[dg ids=”17822″]

 

 

Kontingentfastsættelse:

Formand Crede orienterede om DSF´s planer om at hæve kontingentet mærkbart med 50-80 kr. pr. medlem. Det skyldes, at DSF er udfordrede på økonomien. Crede og Peter fremlagde argumenter for at hæve kontingentet. Kontingentet er ikke steget de seneste 2 år

 

Det blev besluttet, at hæve kontingentet med 70 kr.

Det vil sige, at kontingentet satser for 2021 er således;

Senior: 700

Familie: 900

Junior: 25

 

Kontingentstigningen blev enstemmigt vedtaget.

 
 1. Udvalgsberetning:

 

ØLF v/ Peter Frederiksen

 

 • Peter orienterede om el-fiskeri i Giber Å. Den gav i 2019 et godt resultat.
 • ØLF er meget aktive omkring vandløbsrestaurering. Men bibeholder fortsat yngeludsætning i Aarhus området.
 • PF fortalte også om planerne for et omløbsstryg ved Årslev engsø/Brabrand sø. Således, at Aarhusørreden kan komme tilbage i Lyngbygård Å/Aarhus Å.

 

Christian Kjeldsen – som tak for bidrag til bladet.

 

Jubilæumsudvalget

Formanden orienterede om foreningens 75 års jubilæum, som bliver afholdt med et arrangement d.22 august.

 

Her vil OSF være vært for et Åbent Hus arrangement på Stampemøllen.

 

Dette indebærer aktiviteter i begge huse;

 • Med fluebinding.
 • Fremvisning af grej – dengang og nu.
 • Fotoplancher med billeder fra OSF gennem tiden.
 • Klubben byder også på fadøl, grill, sodavand, kaffe samt snacks.

Det hele slutter om aftenen på Odder Museum, som vi har været heldige at få lov at låne.

Crede udtrykte ønske på jubilæumsudvalgets vegne om, at få generalforsamlingens billigelse til, at bruge ca. 25.000 kr. på arrangementet.

 

Jubilæumsudvalget er af den opfattelse, at medlemmerne på denne aften ikke skal stå for det hele. Men vil have et par hjælpere til stå for det praktiske.

Arrangement på Odder Museum bliver med mad og drikkevarer inkl. live musik (hvis muligt).

Det skulle gerne give en lav egenbetaling i størrelsen 125,-  pr. person. OSF giver således resten.

Festen er for OSF medlemmer samt partner.

 

Jubilæumsudvalget opfordrede alle til at deltage i den store dag.

Der vil blive en annonce i Odder Avis, samt indbydelse og tilmelding i god tid.

 

Generalforsamlingen billigede brug af det forventede beløb

på arrangementet.

 

Pause under generalforsamlingen.

 

Vandpleje v/Crede

Crede orienterede om vandpleje i OSF-et emne han brænder meget for, og opfordrede til deltagelse i dette

arbejde til September. Der er stadig opgaver der venter.

 

 1. Indkommende forslag:

Ingen forslag

 

 1. Valg af formand

På valg i år er:              Ikke på valg

 

 1. Valg af bestyrelse

På valg i år er:

 • Peter Frederiksen
 • Anders F Knudsen (modtager ikke genvalg)
 • Allan Haslam (modtog genvalg)

Peter Frederiksen genvalgt til bestyrelsen, og påtog sig kasserergerningen 1 år mere. PF orienterede generalforsamlingen om, at han kan mærke, at han har siddet længe som kasserer og gerne ser, at han bliver afløst.

 

Trods generalforsamlingens store tilfredshed med PF’s mange-årige indsats som kasserer. Så skal OSF lægge sig i selen for at finde en ny i løbet af året. Da ingen på denne generalforsamling stod i kø for at afløse PF.

 

Vi håber på et vi kan finde en kandidat som kan påtage sig opgaven. Tak til Peter for velvilje

i det kommende år.

 

Bill Horney kommenterede valg af poster. Det skal helst være af lyst og ikke af nød. Så man ikke føler sig presset til at påtage sig poster.

 

Dette blev anerkendt af forsamlingen. Vi må arbejde for, at dette bliver mere afslappet.

 

Anders Knudsen som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen blev afløst af en garvet herre på dette felt. Tonny Jensen er ny mand i bestyrelsen.

 

Tak for det…

 

Lars Abel med kurv, som tak for bidrag til bladet.
 1. Valg af suppleanter

På valg i år er:

 • Bill Horney – modtog genvalg
 • Jonas Ribergaard – modtog genvalg

Tak til Jer.

 

 1. Valg af revisor

På valg i år er:

 • Erik Holm – modtog genvalg
 • Søren Kalmeyer – modtog genvalg

Tak til jer.

 

 1. Fastsættelse af fredningstider, mindstemål, fangstbegrænsninger og gæstekort mv.

   

Nuværende regler:

Fredningstid:  Fra og med 1. november – 31. januar

Mindstemål:   Havørred 40cm, Bækørred 30cm og Ål 45cm
Fangstbegrænsning: 3 Ørreder pr. medlem pr. dag

Gæstekort:      3 gæstekort pr. medlem

Kroge:                Ved ormefiskeri er mindste krogstørrelse 2/0 og modhagerne er nedklemt for at skåne fiskene.

 

Fremover skal alle ørreder i Odder Å holde et mindstemål på 40 cm.

 

Jonas Ribergaard – Største laksefisk i Danmark og Odder Å 2019

 

 1. Præmieoverrækkelse:

Der blev trukket lod blandt bidragsyderene til bladet og Niels Jørgen fik opgave at trække 2 vindere.

Det blev:

 • Crede Formand
 • Lars Abel

De fik begge en kurv med lækkerier-tillykke med det.

Der blev trukkey lod blandt; Lars Abel, Martin Dybbroe, Ejner Nygaard, Jens K Knudsen, Lars Aarøe & Christian Kjeldsen

 

Største laksefisk fanget i Danmark og Odder Å;

Jonas Ribergaard – som fik en ”større”kurv i stedet for 2.

 

Største laksefisk fanget på kysten;

Michael Kvist, som desværre ikke var til stede. Han vil få den overrakt ved en senere lejlighed.

 

 1. evt.

 Intet

 

Dirigenten Ejner lukkede generalforsamlingen 21.00 og takkede for deltagelse, god ro og orden.